Poskytujeme audítorské a účtovnícke služby už od roku 1990

O firme

ACE CENTRUM (ďalej len “ACE”) je slovenská audítorská a účtovnícka spoločnosť, ktorá poskytuje služby už od roku 1990. Patrí medzi prvé firmy tohto druhu, ktoré na Slovensku vznikli po roku 1989 v rámci bývalého Československa. ACE je registrovaná spoločnosť v Slovenskej komore audítorov (ďalej len “SKAU”) a má licenciu SKAU č. 5. ACE je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.   

Firma má sídlo na strednom Slovensku, odkiaľ pružne poskytuje služby po území celého Slovenska. Podľa potreby zákazníkov  môže prostredníctvom svojich pracovníkov, držiteľov audítorských licencií Komory audítorov Českej republiky, poskytovať služby    aj v Čechách.

ACE má skúsenosti z poskytovania služieb výrobným, obchodným a leasingovým spoločnostiam, poradenským, softvérovým a realitným spoločnostiam, neziskovým organizáciám, atď.

ACE poskytuje služby v súlade s mezinárodnými štandardmi vydávanými IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) tak, ako sa to vyžaduje podľa zákona o audítoroch a SKAU. Konkrétne ide o štandardy ISA pre audit, ISRE pre previerky       a ISAE, ISRS pre ostatné služby. ACE a jeho pracovníci dodržiavajú Etický kódex Medzinárodnej federácie účtovníkov a audítorov IFAC, SKAU a ACE firemný etický kódex. Kvalitu svojej činnosti a jednotlivých auditov a iných zákaziek ACE zabezpečuje v súlade    s medzinárodnými štandardmi kvality ISQC 1 a ISA 220 a v súlade so zákonom o štatutárnom audite a súvisiacim nariadením EÚ.  


VEDÚCI AUDÍTOR SPOLOČNOSTI - Ing. Anna Lečková, PhD.    

ZVL koncern do 1989 - hlavný účtovník

ACE CENTRUM - spoločník, konateľ do r. 1998

Deloitte Bratislava - partner do r. 2003

ACE CENTRUM - spoločník, konateľ - doteraz

Výhradná spolupráca s MAZARS Slovensko od mája 2012 do apríla 2015 na pozícii partner