Poskytujeme audítorské a účtovnícke služby už od roku 1990

Naše služby

Audit a iné uisťovacie služby

 • Zo zákona povinný audit účtovných závierok zostavených podľa slovenského zákona o účtovníctve a slovenských postupov účtovania a účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných štandardov (International Financial Reporting Standards ďalej len “IFRS”) tak, ako ich prijala Európska únia.

 • Zo zákona povinné audity alebo previerky informácií a údajov a iné požadované správy (napr. pri zániku spoločností bez likvidácie preverenie výmenných pomerov, informácie obsiahnuté v prospekte emitenta, potvrdenie splatenia základného imania, potvrdenie vzplatenia dlhopisov a pod.)     

 • Audit alebo previerky účtovných závierok alebo ich častí zostavených podľa iných predpisov a štandardov podľa potreby zákazníkov aj pre účely zahrnutia takých podkladov do konsolidácie (napr. účtovné závierky zostavené podľa vydaných IFRS tak, ako platia bez ohľadu na ich prijatie v EÚ, audit/previerka konsolidačných balíkov a pod.)     

 • Vykonanie overovacích prác s vysokou (audit) alebo strednou mierou uistenia (preverenie) o dohodnutom predmete s poskytnutím správ nezávislého audítora (napr. preskúmanie výhľadov spoločností, rozdelenia výsledku hospodárenia a pod.)  

 •  Poradenstvo pre manažment

Poradenstvo v účtovníctve pre účtovníkov aj neúčtovníkov

 • Poradenstvo k aplikácii slovenského zákona o účtovníctve a slovenských postupov účtovania.

 • Poradenstvo k aplikácii medzinárodných štandardov IFRS, k transformácii na IFRS slovenskej účtovnej závierky kompletne alebo len vo vybraných oblastiach.

 • Školenia a vzdelávanie v účtovníctve vrátane IFRS aj pre neúčtovníkov - manažment.

Účelové kontroly vedenia účtovníctva, vedenie účtovníctva

 • Kontroly v oblasti účtovníctva – napr. kontrola, či manažment aktualizuje interný systém za účelom premietnutia všetkých aktualizácií v účtovníctve, kontrola transformácie slovenskej účtovnej závierky na účtovnú závierku zostavenú podľa IFRS, kontrola ocenenia položiek súvahy podľa slovenského zákona o účtovníctve alebo podľa IFRS, správnosť účtovania a vedenie účtovných, analytických a ostatných evidencií pre účely daní a pod.

 • Vedenie účtovníctva – zabezpečuje kompletné vedenie vrátane výpočtu daní pre zaúčtovanie do účtovnej závierky a vypracovania poznámok a prípravy vstupov do výročnej správy alebo vedenie spracovanie len vybranej etapy alebo časti podľa potrieb zákazníka.

Dane

 • Prostredníctvom svojich daňových poradcov radí vo všetkých druhoch daní, asistuje pri zostavení daňových priznaní, optimalizuje daňové plány a poskytuje ostatné služby podľa potrieb zákazníka

TOPlist